Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő adatai

Név: OnLife Crew – Nagy Tamara e.v.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kassa u. 15.
Adószám: 68774855-1-35
Telefonszám: +31-1609-1224
E-mail:  contact@nagytamy.hu
Weboldal: www.nagytamy.hu

 

Domain és tárhely

Domain: nagytamy.hu
Domain-használó: Egyéni vállalkozó
Névszerver #1: ns2.nextserver.hu
Névszerver #2: ns1.nextserver.hu
Név: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Adószám: 25333572-2-06
Technikai kapcsolattartó e-mail: contact@nagytamy.hu

 

Ajánlatkérő kapcsolatfelvételi űrlap

Az árajánlatkérő kapcsolati űrlapon beérkező adatokat árajánlat adás és ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrzésre kerülnek, de ezek az információk marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Teljes név: a teljes név az azonosításhoz és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • Telefonszám: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • E-mail cím: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

Az adatok fizikai tárolási helyei

Az ajánlatkérő kapcsolatfelvételi űrlapon beküldött személyes adatai a WordPress rendszere által biztosított, jelszóval védett Flamingo alkalmazásban kerülnek tárolásra legkésőbb a projekt lezárásáig. Az adatokhoz való hozzáféréshez kizárólag Nagy Tamara E.V. rendelkezik jogosultsággal. Megbízási szerződés esetén a szerződésben rögzített adatok, valamint a számla kiállításához szükséges adatok a mindenkor hatályos vonatkozó törvényeknek megfelelő módon és ideig kerülnek tárolásra.

 

Cookie-k (Sütik)

A www.nagytamy.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.nagytamy.hu anonim információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A cookie élettartama 2 év. A cookie az alábbi adatokhoz fér hozzá:

 1. milyen oldalakat tekintettek meg,
 2. milyen böngészővel és eszközről történt az oldal látogatása,
 3. mennyi ideig tartózkodott adott oldalon,
 4. honnan érkezett az oldalra,
 5. mely országból érkezett a látogatás (IP cím tárolás nélkül).

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az OnLife Crew – Nagy Tamara E.V. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az OnLife Crew – Nagy Tamara E.V. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
Fax: +36-1/39-11-410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu